Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
warning Do prawidłowego działania strony wymagany jest włączony JavaScript.

Odwrócona klasa – włączenie uczniów w kreowanie procesu kształcenia

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w wieku 12-16 lat w chwili rozpoczęcia udziału w zajęciach) do udziału w projekcie: Odwrócona klasa – włączenie uczniów w kreowanie procesu kształcenia.
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Łączna wartość projektu: 370 625,00 PLN w tym wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich 359 505,00.

Okres realizacji: 01.08.2018 – 31.07.2020

Cele projektu: W ramach projektu założono podniesienie kompetencji grupy 250 uczennic i uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie:
- wiedzy matematyczno-przyrodniczej w korelacji z ICT,
- rozwiązywania złożonych problemów,
- pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.
Ponadto projekt zakłada rozbudzenie u uczestników ciekawości poznawczej, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego między innymi poprzez zapoznanie ich ze środowiskiem akademickim jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.
Projekt będzie realizowany w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz w 10 szkołach (podstawowych i ponadpodstawowych) z terenu woj. mazowieckiego i woj. sąsiednich.


Działania w projekcie:

1. Kluby Młodych Naukowców (realizowane w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki)

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w małych (10 - 15 os.) grupach w uczelni. Tematyka zajęć interdyscyplinarna: np. korelacja matematyki z informatyką. Prowadzone przez team nauczyciel ze szkoły (np. matematyk) oraz wykładowca akademicki (informatyk) metodą projektów.

Zajęcia dedykowane uczniom uzdolnionym oraz szczególnie zainteresowanym dziedziną IT i przedmiotami ścisłymi.

Wymiar godzinowy: 40 godzin w roku szkolnym

I edycja zajęć: 10.2018-06.2019 (zajęcia zakończyły się)

Fotorelacja:

Wycieczka grupy fizyczno-informatycznej
do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Pracujemy w pracowniach komputerowych
pod opieką dwóch prowadzących

Każdy uczestnik zajęć otrzymuje
zaświadczenie o ukończeniu zajęć

II edycja zajęć: 10.2019-06.2020 (trwa rekrutacja uczniów)

Rekrutacja uczniów do udziału w Klubach Młodych Naukowców

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określa Regulamin udziału w projekcie

Aktualne nabory:

Działanie: Kluby Młodych Naukowców (edycja II)

Realizacja zajęć 10.2019 - 06.2020 w siedzibie WWSI przy ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie

Łącznie 40 godzin lekcyjnych. Realizacja zajęć w tygodniu w godzinach popołudniowych w blokach po 2-3 godz. lekcyjne. Szczegółowe harmonogramy poszczególnych grup poniżej.

Aktualnie realizowana jest rekrutacja do grup zajęciowych z tematyki:

1.Informatyka-fizyka (1 grupa)

Harmonogram oraz tematyka – Grupa informatyka-fizyka I (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

2.Informatyka-matematyka (2 grupy)

Harmonogram oraz tematyka  – Grupa informatyka-matematyka I (REKRUTACJA TRWA)

Harmonogram oraz tematyka – Grupa informatyka-matematyka II (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

W celu zgłoszenia kandydatury ucznia prosimy pobrać Zgłoszenie kandydata do projektu a następnie wypełniony dokument dostarczyć do biura projektu do dnia 15 października 2019. UWAGA: Zgłoszenie można pozostawić również w recepcji uczelni poza godzinami pracy biura projektu w kopercie z dopiskiem: zgłoszenie do projektu Odwrócona klasa.


2. Interdyscyplinarne zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

W ramach tego działania zaprosimy do współpracy 10 szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) z woj. mazowieckiego oraz ościennych. W każdej szkole odbędzie się szereg zajęć dla grupy 20-25 uczniów/uczennic zainteresowanych informatyką i przedmiotami ścisłymi.

Działania przewidziane do realizacji w każdej szkole:

- Realizacja 40 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu korelacji przedmiotów informatyka i matematyka lub informatyka i fizyka. Zajęcia prowadzone jednocześnie przez duet nauczycieli: np. informatyka i matematyka, tak aby ukazać wzajemne powiązania pomiędzy przedmiotami oraz wskazać uczniom możliwości wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów ścisłych. Zajęcia będą miały charakter autorski a wybrane scenariusze zajęć opracowane przez nauczycieli prowadzących zajęcia trafią do wspólnej bazy wiedzy. Nauczyciele będą również mogli skorzystać z gotowych materiałów udostępnianych sukcesywnie na platformie Uniwersytet Wirtualny.

- Uczniowie wezmą także udział w 6-godzinnych warsztatach z zakresu metod efektywnego uczenia się ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie zasobów dostępnych w sieci. Na warsztaty zaprosimy uczniów do siedziby Uczelni, przy ul. Lewartowskiego w Warszawie.

- Uczestnicy Projektu będą również mieli okazję wziąć udział w wykładach z zakresu korelacji IT z przedmiotami ścisłymi. W ciągu roku szkolnego 2019-2020 udostępnimy 20 wykładów, w których będzie można uczestniczyć w siedzibie Uczelni lub dołączyć zdalnie wykorzystując narzędzia do telekonferencji.

- Rodziców uczniów uczestniczących w Projekcie zaprosimy do udziału w 3-godzinnych warsztatach z zakresu wsparcia ucznia w samodzielnej nauce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty umiejętności efektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na naukę, krytyczne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci oraz zagadnienia bezpieczeństwa w kontekście funkcjonowania młodzieży w sieci.
Warsztaty odbędą się na terenie każdej ze Szkół.

Realizacja zajęć w szkołach będzie miała miejsce w okresie: 10.2019 – 06.2020 ( z przerwą na ferie).
Łączny wymiar zajęć dla jednego ucznia to 40 godz. w roku szkolnym. Wymiar ten nie uwzględnia czasu poświęconego na naukę samodzielną z wykorzystaniem udostępnionych zasobów oraz udział w warsztatach efektywnej nauki i wybranych wykładach.

Wszystkie działania będą realizowane nieodpłatnie dla dzieci oraz rodziców.

Rekrutacja szkół do Projektu:

  1. Rekrutacja Szkół do projektu będzie prowadzona w okresie: 20-30 września 2019 (Rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 11 października 2019).

    Aby dopełnić zgłoszenia Szkoły do Projektu, należy przesłać wypełniony Formularz zgłoszenia Szkoły. Formularz należy przesłać w formie skanu na adres: jgolaszewska@wwsi.edu.pl najpóźniej do dnia 30.09.2019 (Rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 11 października 2019).

  2. Wybór Szkół odbędzie się na zasadzie weryfikacji Formularzy zgłoszenia pod kątem spełnienia kryteriów dotyczących grup docelowych oraz na podstawie oświadczeń Dyrektorów placówek o podjęciu zobowiązania do zawarcia Umowy o współpracy ze Szkołą w ramach Projektu. W przypadku prawidłowo wypełnionych Formularzy zgłoszenia Szkoły do Projektu o zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń (data i godzina wpłynięcia dokumentu do Biura Projektu).
  3. Do współpracy w ramach Projektu zostanie zaproszonych 10 Szkół. Wszystkie Szkoły, które prześlą zgłoszenie udziału w projekcie zostaną poinformowane o zakończeniu rekrutacji, w przypadku wyczerpania limitu miejsc.
  4. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji Szkół
Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Biurem Projektu.

 

Biuro projektu:
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30
Tel. 0 22 489 64 90, 0 22 489 64 93
Adresy e-mail:
Justyna Gołaszewska
jgolaszewska@wwsi.edu.pl
Magdalena Kopacz
mkopacz@wwsi.edu.pl

umiejętnościcyfrowe.pl   eskills2014.pl